Image
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 12:50 Ελλάδα
 

Αρχιεπίσκοπος Μεξικού Αθηναγόρας: Προς ίδρυση Θεολογικής Σχολής στην Αβάνα

Θεολογική σχολή με έδρα Ελληνιστικών Σπουδών θα ιδρύσει στην Κούβα, στην παλιά Αβάνα, ο Αρχιεπίσκοπος Μεξικού Αθηναγόρας. Ο Κάστρο έχει δώσει ύστερα από συνάντησή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ένα επιβλητικό κτίριο για την ίδρυση Θεολογικής Σχολής.

Σήμερα, 22 χρονια μετά όπως λέει στο “Πρώτο Θέμα” ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας “ ή ΄Ιερά Μητρόπολις Μεξικού άριθμοί άνω τών 500,000 πιστών, έκ τών όποίων έχουμε περίπου 200,000 γηγενείς τής Γουατεμάλας, τής φυλής τών Μάγια”. Η κυβέρνηση της Κούβας επίσης οικοδόμησε και δώρησε το 2004 ναό βυζαντινής τεχνοτροπίας στο κέντρο της πρωτεύουσας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Αγιο Νικόλαο.

“Ο Κάστρο μας είπε “ εκμυστηρεύεται στο “Πρώτο Θέμα” ο Σεβασμιώτατος “ θέλω ή ΄Ορθοδοξία νά περάση σέ όλα τά Κράτη τής Λατινικής ΄Αμερικής μέσω τής Κούβας” και άνοιξε τις πόρτες στην Ορθόδοξη Εκκλησία δωρίζοντας τον Αγιο Νικόλαο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μεξικού όπως λέει : Τά τελευταία 15 χρόνια, χτύπησα πολλές πόρτες, πολιτικών καί έπιχειρηματιών, χωρίς άνταπόκριση. Τό κτήριο όμως άκόμα εύρίσκεται στή διάθεσή μας καί έχω τήν έλπίδα ότι μέχρι τό τέλος τού έτους, θά βρεθούν τά χρηματα ώστε, έστω μετά τόσα χρόνια, νά ύλοποιηθή τό έργο, καί νά γίνουν τού χρόνου τά έγκαίνια τής πρώτης στή Λατινική ΄Αμερική ΄Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής.”

Από το 2005 εδρεύει η Αρχιεπισκοπή στην πόλη του Μεξικού και περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής (Παναμά, Κόστα – Ρίκα, Νικαράγουα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, , Γουατεμάλα, Μπελίζ), και τις χώρες του Μεξικού της Κολομβίας, της Βενεζουέλας και της Καραϊβικης, (συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Κούβα, Ἁϊτή, Πουέρτο-Ρίκο, Ἅγιος Δομήνικος, Μαρτινίκα και Τζαμάϊκα) και χάρη στο Ιεραποστολικό έργο του Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα αγαπούν την Ορθοδοδοξία και την Ελλάδα στις μακρινές αυτές χώρες.

Σε αυτές τις χώρες ποια είναι η επικρατούσα θρησκεία;

Οταν ήλθαν πρό 500-600 έτών οί ΄Ισπανοί, οί Πορτογάλοι, καί όλιγότερον οί Γάλλοι κατακτητές είς τήν Λατινικήν ΄Αμερικήν έφεραν μαζί τους καί ίερείς τής Ρωμαιοκαθολικής ΄Εκκλησίας μέ σκοπό νά έκχριστιανίσουν τούς γηγενείς.

Ετσι, ή έπικρατούσα θρησκεία στή Λατινοαμερικανική ΄Ηπειρο τών 500 έκατομμηρίων λαού, είναι ή τής Ρωμαιοκαθολικής ΄Εκκλησίας. Τά τελευταία 50 χρόνια, άρχισαν νά έρχονται άπό τήν ΄Αμερική διάφορες Προτεσταντικές παραφιάδες, ποιό πολύ οί Εύαγγελιστές, οί Μάρτυρες τού ΄Ιεχωβά, καί οί Μορμόνοι, οί όποίοι μέ τό ίεραποστολικό ζήλο που τούς διακρίνει καί τά έκατομμύρια δολλάρια άπό τήν ΄Αμερική που διαθέτουν, καί λόγω τής σοβαρής κρίσης που περνά τά τελευταία χρόνια ή Ρωμαιοκαθολική ΄Εκκλησία, οί Προτεστάντες άρχισαν καί συνεχίζουν νά κερδίζουν έδαφος. Τό άποτέλεσμα είναι πώς σήμερα σέ όλα τά Κράτη τής περιοχής, υπάρχει μεγάλος καί αύξανόμενος άριθμός Προτεσταντών. Σάν παράδειγμα άναφέρω πώς στό Μεξικόν, Χώρα όπου ύπάρχει τό προσκύνημα τής Παναγίας τής Γουαταλούπε, ύπάρχουν περίπου 11 έκατομμήρια Μορμόνοι, είς δέ τή Γουατεμάλα σήμερα, τό 47 τοίς έκατό τού λαού είναι Εύαγγελιστές.

 Εχω μάθει οτι ασχολείστε και με το ιεραποστολικό έργο. Γιατί επιλέγουν οι κάτοικοι αυτών των μακρινών περιοχών να στραφούν στην Ορθοδοξία;

Η Ρωμαιοκαθολική ΄Εκκλησία περνά ίσως τήν ποιό σοβαρή κρίση άπό ποτέ άλλοτε. Μεταξύ 40,000 καί 50,000 Λατινοαμερικάνοι φεύγουν άπό τήν Ρωμαιοκαθολική ΄Εκκλησία κάθε μέρα. Τούτο διότι ή Ρωμαιοκαθολική ΄Εκκλησια πληρώνει τίς λανθασμένες άποφάσεις διαφορων Παπών. Αύτός είναι καί ό λόγος όπου ό νύν Πάπας Φραγκίσκο είναι άπό τήν ΄Αργεντινή.

Προσπαθή ή Ρωμαιοκαθολική ΄Εκκλησία νά σταματήση τήν αίμορραγία τής φυγής τών πιστών τους. Προσωπικά πιστεύω πώς δέν θά έπιτύχουν. ΄Εκείνο όμως που συνέβη είναι πώς μέσα στή κρίση τής Ρωμαιοκαθολικής ΄Εκκλησίας, δημιουργήθηκαν πολλές όμαδες σέ όλα τά Κράτη, οί όποίοι ίδρυσαν δικές τους ΄Εκκλησίες. Μή ξέροντας όμως που νά άπευθυνθούν, κατέληξαν νά δημιουργήσουν άντικανονικέ ς «Όρθόδοξες» ΄Εκκλησίες, χειροτονόντας άντικανονικούς ΄Επισκόπους καί ίερείς.

Μαθαίνοντας λοιπόν οί ώς άνω άντικανονικοί ΄Ορθόδοξοι, τήν προσέλευσί μου στό Μεξικό τό 1997, ώς ό πρώτος Μητροπολίτης τής τότε άρτι ίδρυθείσης ΄Ιεράς ΄Ορθοδόξου Μητρόπολης Μεξικού, τ ο ύ Οίκουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, άρχισαν νά μέ γράφουν, ζητούντες νά γίνουν δεκτοί ύπό τή δικαιοδοσία τής κανονικής ΄Ορθόδοξης ΄Εκκλησίας. ΄Ετσι, όταν άνέλαβα τό καθήκοντά μου πρό 22 έτών στά είκόσι περίπου Κράτη τού Μεξικού, τής Κεντρικής ΄Αμερικής, τών Νήσων Κρατών τής Καραβαίκής, ώς καί τής Βενεζουέλας καί Κολομβίας, σέ όλα τά Κράτη αύτα, δέν ύπήρχαν πάνω άπό 5000 ΄Ορθόδοξοι ΄Ελληνικής καταγωγής.

Σήμερα, μέ τή προσέλευσι τών γηγενών τής περιοχής στήν ΄Ορθόδοξη ΄Εκκλησία, ή ΄Ιερά Μητρόπολις Μεξικού άριθμοί άνω τών 500,000 πιστών, έκ τών όποίων έχουμε περίπου 200,000 γηγενείς τής Γουατεμάλας, τής φυλής τών Μάγια.

Πόσοι Ελληνες ζουν και σε ποιες χώρες;

Ερχόμενος είς τό Μεξικόν τό 1997, δέν βρήκα πάνω άπό 5000 οίκογένειες ΄Ελληνικής καταγωγής, κυρίως σέ τρία Κράτη, τό Μεξικό τό Παναμά καί τή Βενεζουέλα. Σήμερα δυστυχώς είναι πολύ όλιγότεροι. Στό Μεξικόν δυστύχως ή Κοινότητα κυριολεκτικά έχει μειωθή στό έλάχιστο. Τούτο γιατί δέν ύπάρχουν στή Χώρα πολλοί ΄Ελληνες πρώτης γενεάς, οί δέ ΄Ελληνομεξικάνοι, οί όποίοι καί ίδρυσαν τήν Κοινότητα τό 1960, έχουν ήδη άφανισθή λόγω τού ότι τυγχάνουν νά είναι 6ης καί 7ης γενεάς. Είς δέ τή Βενεζουέλα, όπου, όταν άνέλαβα τά καθήκοντά μου ύπήρχαν περίπου 3000 ΄Ελληνικές οίκογένειες, σήμερα, λόγω τής σοβαρής κρίσης που διανύει ή Χώρα, δέν έχωμεν πάνω άπό 400 οίκογένειες. ΄Η μόνη Κοινότητα μέ άρτια όργάνωση καί έντονο ΄Ελληνικό καί ΄Ορθόδοξο φρόνημα είναι ή τού Παναμά, όπου ζούν περίπου 250 οίκογένειες.

Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ορθόδοξες Εκκλησίες;

Μέ τήν άνάλυψι τών καθηκόντων μου τό 1997, άνέλαβα 7 ΄Ελληνορθόδοξες Κοινότητες μέ Ναό. Μία στό Μεξικό, μία στό Παναμά, καί πέντε Κοινότητες στό Καράκας καί στό έσωτερικό τής Χώρας τής Βενεζουέλας.;Μέ τήν ίεραποστολική δράση τής ΄Ιεράς Μητρόπολις, καί τήν άποδοχή γηγενών σέ 14 διάφορες Χώρες τής δικαιοδοσίας μας, σήμερα ή Μητρόπολις έχει 76 Κοινότητες όλες μέ ΄Εκκλησία, ή στήν έξέλιξη άνεγέρσης Ναών.

Οπως έχετε πει, θα λειτουργήσει Θεολογική Σχολή στην Κούβα σε συνεργασία με την κουβανέζικη κυβέρνηση ;Πότε και πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ;

Οταν έκλήθη ό Οίκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος άπό τόν Φιδέλ Κάστρο, τό έτος 2004, νά έγκαινίαση τό Ναό τού ΄Αγίου Νικολάου, τό έσπέρας πρό τής άναχωρήσεως τού Πατριάρχου, ό Κάστρο έδωσε στήν ΄Εκκλησία μας έπιβλητικόν κτήριον, (πρώην τελωνείο) στή Παλαιά ΄Αβάνα, γιά νά ίδρύσουμε Θεολογική Σχολή. Συγκεκριμένα μάς είπε ό Κάστρο, <θέλω ή ΄Ορθοδοξία νά περάση σέ όλα τά Κράτη τής Λατινικής ΄Αμερικής μέσω τής Κούβας>.;Γιά λόγους ούχί τής στιγμής αύτής, δυστυχώς δέν έστάθη δυνατόν νά προχωρήσουμε στήν άναγκαία άνακαίνηση τού κτηρίου γιά νά άνοίξη ή Σχολή. Τά τελευταία 15 χρόνια, χτύπισα πολλές πόρτες, πολιτικών καί έπιχειρηματιών, χωρίς άνταπόκριση. Τό κτήριο όμως άκόμα εύρίσκεται στή διάθεσή μας καί έχω τήν έλπίδα ότι μέχρι τό τέλος τού έτους, θά βρεθούν τά χρηματα ώστε, έστω μετά τόσα χρόνια, νά ύλοποιηθή τό έργο, καί νά γίνουν τού χρόνου τά έγκαίνια τής πρώτης στή Λατινική ΄Αμερική ΄Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής. ;

Είχατε συνομιλίες με τον Κάστρο; Μπορείτε να μας πείτε κάτι;

Απετέλεσε ίδιαίτερη χαρά γιά μένα νά γνωρίσω τόν Φιδέλ Κάστρο τό έτος 2003 καί στή συνέχεια νά συναντηθώ μαζί του 6-7 φορές. Τόν έκτιμούσα πολύ. ΄Ασχετά τής πολιτικής του τοποθέτησης, ήταν άνδρας μέ κύρος, σοβαρότητα, μέ ίδιαίτερη έκτίμηση γιά τήν ΄Ορθόδοξη ΄Εκκλησία καί μέ θέλησι νά βοηθήση στήν ΄ιδρυση στή Κούβα τής ΄Ορθόδοξης ΄Εκκλησίας μας.

 Θα υπάρχει και έδρα Ελληνιστικών σπουδών στην Θεολογική Σχολή;

Μέ τήν ίδρυσι τής Θεολογικής Σχολής, ή έλπίδα μου είναι νά προσφέρουμε τρία προγράμματα σπουδών. ΄Ενα μέ τήν χορήγηση πτηχίου Ποιμαντικής Θεολογίας γιά έκείνους οί όποίοι θά ήθελαν νά χειροτονηθούν κληρικοί. ΄Αλλο πτυχίο Θεολογικών Σπουδών γιά έκείνους οί όποίοι θά ήθελαν νά γίνουν Θεολόγοι προκειμένου νά βοηθήσουν τίς τοπικές Κοινότητες γηγενών μέ κατηχητικά προγράμματα, μέ μεταφράσεις είς τά ΄Ισπανικά Λειτουργικών κειμένων, καί όπου θά είναι δυνατόν νά διορισθούν καθηγητές ΄Ορθόδοξης Θεολογίας στά τοπικά Πανεπίστημια, καί τρίτο πρόγραμμα σπουδών ΄Ελληνικής Φιλολογίας, γιά νά μπορούμε καί στή περίπτωση αύτή, νά έχουμε δικούς μας καθηγητές ΄Ελληνικών σπουδών στίς τοπικές Κοινότητες καί, μέ τήν ίδρυσι ΄Ελληνικών σπουδών στά τοπικ ά Πανεπ ιστήμια, νά διορισθούν Καθηγητές διδάσκοντες ΄Ελληνικά, ΄Ελληνική ίστορία, καί ότι άλλο σχετικά μέ τήν ΄Ελληνική κουλτούρα καί πολιτισμό μας.;

Ποιο είναι το όραμά σας για την Λατινική Αμερική;΄Τι θα θέλατε να αφήσετε πίσω σας;

Μέ τίς έξελίξεις στό διάβα τών τελευταίων 22 έτών, προσχώρησης δεκάδων καί έκατοντάδων χιλιάδων Λατινοαμερικάνων στήν ΄Εκκλησία μας, έχω πεισθή πώς οί Λατινοαμερικάνοι άγαπούν καί θέλουν τήν Όρθοδοξία συνάμα δέ, τρέφουν ίδιαίτερη έκτίμηση γιά τήν ΄Ελλάδα, τήν γλώσσα, τήν ίστορία, τήν κουλτούρα καί τόν πολιτισμό μας..

΄Η έλπίδα μου λοιπόν είναι, μέ τήν βοήθεια τής ΄Ελληνικής Πολιτείας, άλλων φορέων που ένδιαφέρονται, καί όλων όσοι συμμερίζονται τό όραμά μου, καί κάτω άπό τήν παρουσία τού Παναγίου Πνεύματος καί προστασίας τής Παναγίας καί τών ΄Αγίων στό έργο μας, νά ίδρύσω τά δεδομένα γιά νά έχουμε τόσο ώς ΄Εκκλησία, όσς ώς ΄Ελλάδα, μία μόνιμη, σοβαρή, καί κατά τό δυνατόν, άριστα θεμελιωμένη παρουσία σέ όλα τά Κράτη τής άχανούς ταύτης ΄Ηπείρου.

Αποτελεί καθήκον ίερόν νά προστατεύσουμε τήν ΄Ελληνική καί ΄Ορθόδοξη ταυτότητά μας, καί νά μήν προδώσουμε αύτό τό Θείο δώρο που παραλάβαμε άπό τούς προγόνους μας.

Πηγή: protothema.gr

Κάντε Like το daypress.gr
Myrtios Restaurant στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης