Image
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 15:29 Άρθρα
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 Επιμέλεια: Πεδιώτης Νεκτάριος( Σύμβουλος Ασφαλείας )


 

Είναι γνωστό ότι κατά την έναρξη, κατά την διάρκεια και στο τέλος αθλητικών αγώνων, ειδικότερα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια και έκτροπα τα οποία κατακρίνουν σχεδόν όλοι οι πολίτες που τα πληροφορούνται. Και είναι γεγονός ότι απορεί ο κάθε συνετός εχέφρων πολίτης στο άκουσμα τέτοιων επεισοδίων. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τα επεισόδια αυτά, θέλω να επισημάνω στον κάθε πολίτη ότι τέτοια επεισόδια μπορεί να προκαλέσει οιοσδήποτε πολίτης, και ο πλέον συνετός και φιλήσυχος. όταν όμως τα σκεφτεί αργότερα με νηφαλιότητα μόνος του, θα κατακρίνει κι εκείνος τον εαυτό του. Η αλήθεια είναι ότι στα επεισόδια αυτά όπου συνήθως συναθροίζονται πολλοί άνθρωποι, κυριαρχεί πλέον η ψυχολογία του όχλου και θα πρέπει αυτό να έχουν υπόψιν τους οι ιθύνοντες, αρμόδιοι κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζονται τα επεισόδια αυτά βίας λαμβάνοντας υπόψιν και το κλίμα που δημιουργεί εκάστοτε η ψυχολογία του όχλου, η οποία μπορεί έναν συνετό και φιλήσυχο πολίτη να τον μετατρέψει ακόμα και σε επικίνδυνο εγκληματία

Τι προβλέπει σχετική Υπουργική Απόφαση για τις κατηγορίες Super League, Football League και Basket League.

Η πολιτεία, μέσα σε όλα αυτά, με την Υπουργική απόφαση 37914 ΦΕΚ Β 1120/17.8.2006 προσπάθησε να καταστείλει αυτά τα φαινόμενα, εκτός από τις βαριές ποινές που προβλέπει ο νόμος, θέτοντας την υποχρέωση στις Π.Α.Ε Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας αλλά και στις Κ.Α.Ε της Α1 Εθνικής κατηγορίας να διαθέτουν εντός και εκτός του γηπέδου τους ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, πέραν της αστυνομικής φύλαξης που παρέχει το κράτος, το οποίο θα είναι ικανό και εκπαιδευμένο να εφαρμόζει μέτρα ευταξίας για την ασφάλεια των αγώνων κατά τις αθλητικές συναντήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Υ.Α., ο αριθμός του διατιθέμενου κατά αθλητική συνάντηση προσωπικού ασφαλείας, καθορίζεται κατά τις συσκέψεις που συ καλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, αφού ληφθούν υπόψη ιδίως τα υφιστάμενα σχέδια ασφαλείας, ο βαθμός επικινδυνότητας του αγώνα, καθώς και οι υποδείξεις του εκπροσώπου της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 41Δ του ν. 2725/1999, στα πλαίσια των διαδικασιών λήψης μέτρων αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων. Οι Π.Α.Ε. και οι Κ.Α.Ε., κατά περίπτωση, υποχρεούνται πριν τις συσκέψεις του προηγούμενου εδαφίου να γνωστοποιούν εγγράφως στον εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής τον αριθμό του προσωπικού ασφαλείας που προτίθενται να διαθέσουν κατά την αθλητική συνάντηση. Σημειωτέων, το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας;

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της Υ.Α., το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πλην αυτής του εδαφίου γ΄, του ν. 2518/ 1997.

 

Η άδεια εργασίας είναι προσωπική και ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Δύναται όμως να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να προσληφθεί κάποιος υποψήφιος ως προσωπικό ασφαλείας, θα πρέπει να μην εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 ν. 2725/1999, να μην έχει καταδικαστεί και να μην εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

 

Στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 της Υ.Α. γίνεται μνεία

1ον για την στολή και την ταυτότητα που θα κατέχει το προσωπικό ασφαλείας κατά την διάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στις αθλητικές συναντήσεις,

 

2ον για το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του (άρθρο 7 ν. 2518/1997), υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο των αρμοδίων κατά τόπο αστυνομικών αρχών κλπ.

 

3ον για την δυνατότητα των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

4ον για την τήρηση καταστάσεων με τα στοιχεία ταυτότητας κλπ του προσωπικού ασφαλείας κάθε συγκεκριμένου αγώνα ή αθλητικής εκδήλωσης και

 

5ον για το πώς οργανώνεται το προσωπικό ασφαλείας στις αθλητικές συναντήσεις.

Ποια είναι τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α., τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα ή αθλητική εκδήλωση ορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο 41Δ παράγραφος 4 του ν. 2725/1999, όπως αυτός σήμερα ισχύει, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 2518/1997.

 

Ειδικότερα στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: α) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης και στις θέσεις των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών

εγκαταστάσεων, η καθοδήγηση των εισερχομένων στους χώρους αυτούς οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η στάθμευσή τους στους προβλεπόμενους χώρους και να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η επιτήρηση των χώρων αυτών προς αποφυγή φθορών ή άλλων έκνομων ενεργειών.

 

γ) Η μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη είσοδο έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο.

 

δ) H μέριμνα για την ασφαλή είσοδο των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και κατευθύνοντας αυτούς στις προβλεπόμενες θύρες.

 

ε) Η επιτήρηση περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης, για την αποτροπή εισόδου φιλάθλων χωρίς εισιτήριο ή ευρισκομένων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και απαγορευμένων επικινδύνων αντικειμένων.

 

στ) Η τοποθέτηση των φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αποτροπή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

 

ζ) Η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλέπεται στο εισιτήριό τους.

 

η) Ο έλεγχος εισόδου και παραμονής των δικαιούμενων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο.

 

θ) Η έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την είσοδο σε αυτή των φιλάθλων, προς εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων (βεγγαλικά, καπνογόνα, πυροτεχνήματα κλπ).

 

ι) Ο έλεγχος ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι ο αναγραφόμενος σε αυτό, όπου αυτό προβλέπεται.

 

ια) Η αποτροπή εισαγωγής στις αθλητικές εγκαταστάσεις μη επιτρεπόμενών αντικειμένων από τους φιλάθλους.

 

ιβ) Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης άφιξης και αναχώρησης των αθλητικών αποστολών από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

ιγ) Η διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης και αποχώρησης προς και από τον αγωνιστικό χώρο των αθλητών, των διαιτητών και λοιπών παραγόντων της αθλητικής συνάντησης.

 

και ιδ) Η απομάκρυνση πανό ανακοινώσεων με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα ή χαρακτηρισμούς και εμβλήματα ή παρόμοια αντικείμενα που προάγουν τη βία και τα ρατσισμό.

 

Εκπληρώνοντας τα ανωτέρω καθήκοντά του το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας σε συνεργασία και με την αστυνομική αρχή όπου απαιτείται, μπορεί να καταφέρει την διεξαγωγή αγώνων με ασφάλεια και σε μεγάλο βαθμό την διεξαγωγή ενός ντέρμπυ. Ωστόσο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι νόμοι αλλά και οι Σύλλογοι θα πρέπει να εκτιμήσουν ακόμη πιο σοβαρά το γεγονός της δημιουργουμένης ψυχολογίας του όχλου που μπορεί έναν φιλήσυχο και συνετό πολίτη να τον μετατρέψει και να τον καταστήσει έναν επικίνδυνο εγκληματία. Πρέπει το εκάστοτε προσωπικό ασφαλείας που έχει προσληφθεί από τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζει η υπουργική απόφαση, ιδίως όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις σε αγώνες ντέρμπυ, να είναι πολυάριθμο, διατεταγμένο σε ορισμένες θέσεις ανάμεσα στους φιλάθλους ώστε ανά πάσα στιγμή, μόλις διαπιστωθεί ότι προμηνύεται κάποια σύρραξη, ξεσήκωμα κ.λπ. να ενημερώνει αμέσως την αρχή για να προληφθούν εν τη γενέσει οι οποιεσδήποτε έκνομες εξελίξεις.

 

Πηγή: Tzikas Law Firm.Πηγή: kontemiri.gr
Κάντε Like το daypress.gr
Myrtios Restaurant στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης